Školní řád

Dodatek č. 4 vnitřního předpisu č. j. LMŠNV/2/2017 ze dne 23. 8. 2017

Lesní mateřská škola Na Větvi, IČ 05977738, se sídlem Na Výsluní 1697/13, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, jakožto školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob vedeném MŠMT ve složce 2017 pod pořadovým číslem 005, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Zuzanou Koreňovou, vydává tento vnitřní předpis školy č. LMŠNV/2/2017:

ŠKOLNÍ ŘÁD

dodatek č. 2

Lesní mateřská škola Na Větvi,
Na Výsluní 1697/13, 500 08 Hradec Králové
IČO: 05977738
 

Školní řád

   

Č. j.: LMŠNV/2/2017

Spisový znak: 1.4

Skartační znak: A5

Vypracovala

Zuzana Koreňová, ředitelka školy

 

Schválil

Zuzana Koreňová, ředitelka školy

 

Pedagogická rada projednala dne:

1. 9. 2023

 

Vnitřní předpis nabývá platnosti dne:

1. 9. 2023

 

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2023

 

Změny školního řádu jsou prováděny číslovanými písemnými dodatky přijatými ve formě vnitřních předpisů školy.

   


I. Úvodní ustanovení

1.1. Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Lesní mateřské škole Na Větvi (dále jen „mateřská škola“ nebo „škola“), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zákonné zástupce dětí a zaměstnance školy.

1.2. Obsah školního řádu vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláška č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a další související normy (vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 263 / 2007 Sb., kterou se stanoví řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, vyhláškou č. 107/1995 Sb., o školním stravování, Úmluva o právech dítěte aj.).

1.3. Součástí školního řádu je jeho příloha č. 1 Provozní řád

 

II. Přijímání dětí do mateřské školy

2.1. Mateřská škola má jednu heterogenní skupinu – věkové složení dětí je zpravidla od tří do šesti let. Nejvyšší možný počet dětí je 28. 2.2. Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

2.3. Zápis do LMŠ pro následující školní rok se bude konat v období od 2. do 13. května a v dalších letech dle platných právních předpisů. Místo, datum a dobu zápisu stanoví ředitelka LMŠ a oznámí ho veřejnosti obvyklým způsobem, tj. formou informačních letáků umístěných na nástěnce školy, prostřednictvím facebookových a webových stránek.

Zápis do mateřské školy:

2.4. Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněný tiskopis – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, který bude zasílán emailem na vyžádání, popř. bude k vyzvednutí v zázemí LMŠ minimálně jeden měsíc před zahájením zápisu. Na webových stránkách školy jsou zákonní zástupci seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. Ředitelka školy poskytne zákonnému zástupci podrobné informace o způsobu docházky do mateřské školy a přidělí každému uchazeči registrační číslo.

2.5. Po obdržení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka školy do 30 dnů rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání a stanoví den nástupu a způsob docházky dítěte. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích sídla školy a na webových stránkách školy. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená. Při záporném rozhodnutí ředitelky školy obdrží zákonný zástupce doporučený dopis do vlastních rukou, ve kterém bude o nepřijetí informován. Proti tomuto rozhodnutí se mohou zákonní zástupci odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy.

2.6. V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejen výše zmíněným způsobem, ale i v průběhu školního roku. Na základě této žádosti může být dítě přijato jen v případě, že to umožňuje kapacita LMŠ.

2.7. Kritéria pro přijímání dětí

Děti jsou přijímány dle následujících kritérií LMŠ Na Větvi:

1. Přednostně jsou přijímáni sourozenci již docházejících dětí do LMŠ, kteří nejdéle k začátku školního roku dovrší dvou let.
2. Následně jsou přijímány děti členů Spolku rodičů LMŠ Na větvi.
3. Dále se přijímají děti dle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

 

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

3.1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Provoz školy je celodenní od 7:00 do 15:00 hodin. Rodiče by měli dopravit dítě do školy nejpozději do 8:30 hodin, kdy začíná dopolední program.

3.2. Režim dne

7:00 – 8:30 Příchody dětí, příprava prostředí, ranní úkol, volná hra
8:30 – 9:00 Ranní kruh, příprava na svačinu
9:00 – 11:15 Svačina, práce v centrech aktivit, pobyt v lese, volná hra
11:15 – 11:30 Hodnotící kruh
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:30 Odpočinek, spánek, příprava předškoláků, volná hra
14:30 – 15:00 Svačina, volná hra, úklid popř. příprava na druhý den
15:00 Odchody domů či do klubu

3.3. Nekoná-li se výlet či exkurze, děti se scházejí na pozemku u lesa, a to nejpozději do 8:30 hodin. V ranních hodinách mohou děti pracovat na zahradě, popř. v centrech, podílet se na přípravě chodu školy (příprava dřeva, vody apod.) či pracovat na ranním úkolu. Ranní úkol je motivačním prvkem či vodítkem k novému tématu. Děti mohou ranní úkol zpracovávat s rodiči či samostatně. Následuje ranní kruh, který je hlavní řízenou činností. Pracuje se zde s organizační tabulí, vybírá se a domlouvá obsah tématu, je prostorem pro sdílení pocitů atd. Po ranním kruhu následuje práce v centrech aktivit, pobyt v lese, popř. volná hra. Před obědem je hodnotící kruh, který slouží k vyjádření pocitů z proběhnutého dopoledne, zhodnocení vlastní práce či práce druhých (na čem jsem pracoval, co jsem používal, s kým jsem spolupracoval atd.). Před půl dvanáctou probíhá příprava na oběd a následuje oběd buď společný, nebo jsou děti rozděleny do dvou skupin. Dopolední svačina probíhá v průběhu dopoledne dle individuálních potřeb dětí – pedagog kontroluje množství vypité tekutiny, popř. snězení svačiny. Po obědě čte pedagog min. půl hodiny z knihy. Děti, které neusnou, si volí činnosti dle svého uvážení (k dispozici jsou pracovní listy, děti mohou pracovat v centrech aktivit, na zahradě, podílet se na údržbě prostředí atd.). Okolo půl třetí následuje svačina. Děti jsou buzeny, v případě potřeby mohou spát i déle. Před třetí hodinou probíhá společný úklid a průběžné odchody domů. Veškeré aktivity jsou realizovány s ohledem na aktuální potřeby a stav dětí.

3.4. V případě výletů a exkurzí je čas a místo pro scházení určeno vždy v předstihu pedagogem.

3.5. O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Přerušuje se zpravidla na 5 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. V období uzavření MŠ si v nutných případech mohou rodiče zažádat o náhradní umístění dítěte v jiné MŠ.

3.6. Provoz mateřské školy mezi vánočními svátky je zachován v případě zájmu rodičů. Přerušení provozu z důvodu nutné údržby a oprav bude vždy zveřejněno k 30. listopadu.

3.7. Stravování

Celodenní strava (dopolední a odpolední svačina, oběd) společně s pitným režimem je zajišťována dovozem z Mateřské školy Klíček. Připravené svačiny jsou servírovány buď do jednotlivých boxů, nebo podávány v zázemí na nádobí k tomu určeném. Ve výdejně LMŠ Na Větvi je vydáván dětem i oběd. Možnost individuálního stravování je upravena vnitřní směrnicí ředitelky školky.

 

IV. Povinnost předškolního vzdělávání

4.1. Následující ustanovení platí pro děti s povinnou předškolní docházkou (povinné předškolní vzdělávání dle § 34a školského zákona):

4.2. Rozsah povinného předškolního vzdělávání se ve škole stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, a to od 8:30 do 12:30 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech. Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 8:30 hodin v den absence dítěte. Zákonný zástupce je povinen na vyžádání ředitelky doložit písemný omluvný list s důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy. U nepřítomnosti delší než 5 dnů může škola požadovat prokazatelné doložení důvodu nepřítomnosti.

 

V. Individuální vzdělávání dítěte

5.1. Následující ustanovení platí pro děti s individuálním vzděláváním dle § 34b školského zákona:

5.2. V případě individuálního vzdělávání po převážnou část školního roku je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce školy tři měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně dítě s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání. Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání.

5.3. Ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci doporučené materiály k individuálnímu vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, konkretizované očekávané výstupy, Desatero pro rodiče, Školní vzdělávací program Lesní mateřské školy Na Větvi „Začít spolu v přírodě“) a dva termíny pro ověření očekávaných výstupů. Zákonný zástupce bude písemně vyzván k účasti na ověření úrovně očekávaných výstupů, které se uskuteční vždy v pondělí čtvrtý týden v listopadu a v náhradním termínu v pátek první týden v prosinci. Přezkušování probíhá formou osobního rozhovoru, dále kresba (např. postava), popř. připraveného pracovního listu.

5.4. Škola úzce spolupracuje s dětskými kluby, kam přihlášené děti pravidelně docházejí. Zákonní zástupci si mohou v případě potřeby domluvit konzultační schůzku, a to každé první pondělí v měsíci. Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno. V případě ukončení individuálního vzdělávání bude ředitelka LMŠ Na Větvi písemně informovat ředitele spádové školy dítěte.

 

VI. Úplata za předškolní vzdělávání a stravu

6.1. Úplatu za předškolní vzdělávání stanoví zřizovatel vnitřním předpisem, a to vždy nejpozději do 30. 4. školního roku pro následující školní rok. Vnitřní předpis bude zaslán zákonným zástupcům dětí a bude rovněž k dispozici na nástěnce a na webových stránkách školy.

6.2. Škola zajišťuje celodenní stravování odběrem jídla z MŠ Klíček. Celodenním stravováním se rozumí dopolední a odpolední svačina a oběd. Rodiče jsou povinni hradit stravné zálohově na účet školy. Stravné zahrnuje rovněž náklady na jeho dopravu. Škola stanoví výši zálohy s ohledem na skutečně vynaložené náklady na stravné. Škola rodičům vyúčtuje stravné dvakrát ročně, a to k 31. 1. a k 31. 8. školního roku. Nedoplatek na stravném jsou rodiči povinni uhradit s nejbližší další zálohou na stravné. V případě přeplatku na stravném se škola s rodiči dohodne na jeho vypořádání - převodu do dalšího období nebo vrácení.

6.3. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí učitelky automaticky nahlášení této skutečnosti do ŠJ Klíček. V případě, že dítě náhle onemocní apod., nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce neprodleně telefonicky. Odhlásí-li rodič dítě do 11. hodiny předchozího dne, bude mu stravné odhlášeno již první den nemoci dítěte. Neučiní-li tak, stravné zákonný zástupce musí uhradit. V den, kdy dítě onemocní (např. v průběhu dopoledne) a zákonný zástupce si dítě neprodleně vyzvedává z MŠ, má nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů.

 

VII. Práva a povinnosti

7.1. Děti mají právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • na speciální péči, výchovu a poskytnutí potřebných podpůrných opatření v případě dětí se speciálními potřebami
 • užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před aktivitami, které by ohrožovaly jejich vývoj a zdraví

7.2. Děti mají povinnost:

 • dodržovat dohodnutá pravidla (po dokončení činnosti uklidit prostor či pomůcky zpět na své místo, být ohleduplný k sobě navzájem, neničit práci druhých, řešit konflikty domluvou, brát si reflexní vestu při odchodu ze zázemí, na zavolání zastavit nebo se ozvat)

7.2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců mateřské školy:

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřevzít dítě s viditelnými projevy onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy v souladu s filosofií mateřské školy
 • je povinen nahlásit nepřevzetí dítěte řediteli školy
 • má právo nevpustit do objektu (zázemí LMŠ) cizí osoby

 

7.3. Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na svobodný přístup k informacím týkající se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve škole
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a ředitelkou
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • být informováni prostřednictvím nástěnek či emailu a na společných setkáních o prospívání svého dítěte
 • zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole

7.4. Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
 • do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)
 • v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole (nejdéle do 8:30 hod při nečekané absenci)
 • odhlásit oběd do 11 hod předchozího dne
 • písemně omlouvat dítě plnící povinnou školní docházku, a to zápisem do omluvného listu
 • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy
 • informovat neprodleně zaměstnance školy o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte v zázemí školy (šatna, zahrada apod.)
 • při převzetí dítěte od zaměstnance školy zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte - boule, modřina apod.) a neprodleně o tom informovat zaměstnance školy
 • jsou povinni zkontrolovat své dítě, že do mateřské školy nenosí žádné potenciálně nebezpečné věci, hračky apod.
 • jsou povinni sledovat nástěnku nebo korespondenci, ve které jsou informování o provozu, požadavcích a dalších záležitostech mateřské školy v případě poškození majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou škodu opravu či náhradu škody
 • jsou povinni dodat do školy potřebné oblečení a věci osobní potřeby dle seznamu, zaslaném emailem nebo předanému v písemné podobě

 

7.5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 • všichni jsou povinni dodržovat zásady slušného, kulturního chování,
 • všichni jsou povinni řídit se domluvenými pravidly školy
 • mezi dětmi a pedagogy je vztah vzájemné důvěry a porozumění,
 • pedagogové a ostatní zaměstnanci školy respektují soukromí rodin,
 • dítě bez vědomí učitelky neopouští zázemí školy,
 • pedagogičtí pracovníci chrání děti před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním, dbají, aby děti nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými,
 • zjistí-li pedagog, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo s ním je jinak špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti,
 • pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní, psychologické apod.) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci školy se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.6. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na
  základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.
 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

 • MŠ vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

 

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8.1. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. (viz dokument Seznam osob oprávněných k vyzvednutí dítěte, který je přílohou ke smlouvě)

8.2. Škola zajistí pojištění dětí proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.

8.3. Zákonní zástupci jsou povinni vybavit děti vhodnou a bezpečnou obuví. Není povoleno přinášet do mateřské školy nebezpečné či cenné předměty, tvrdé bonbóny, žvýkačky, ale i doma pečené výrobky nebo jiné potencionálně nebezpečné předměty a potraviny

8.4. Pozornost je věnována vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí. Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace. Společně s dětmi jsou vytvářena pravidla společného soužití. Jejich respektováním je předcházeno projevům nepřátelství a násilí.

8.5. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. Pakliže zdravotní stav dítěte vyžaduje izolaci, je dítě do doby příjezdu zákonného zástupce umístěno do dřevěné maringotky č. 1, kde jeden z přítomných pedagogů zajišťuje dozor.

8.6. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě ohrožení života volat lékařskou záchrannou službu. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy /převzetí dítěte učitelkou/ až do odchodu z nich /převzetí dítěte zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou/ a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v LMŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání:

8.7. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do LMŠ (7:00 – 8:30) předávají dítě pedagogickým pracovníkům.

8.8. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci (časová vymezení pro převzetí dítěte: ve 12:00 v prostorách výdejny jídla, ve 12:30 v zázemí LMŠ, v 15:00 v zázemí LMŠ)

8.9. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

8.10. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole (viz Soupis osob oprávněných k vyzvedávání a přebírání dítěte).

8.11. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na úřad města, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

d) případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Zabezpečení zázemí LMŠ

8.12. Zázemí LMŠ je volně přístupné přední bránou pouze v době stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá vstupní bránu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po pozemku.

Další bezpečnostní opatření

8.13. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

8.14. V celém objektu mateřské školy (maringotky i zahrady) je zákaz kouření a užívání alkoholu a jiných návykových látek (včetně elektronických cigaret).

 

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy

9.1. Děti jsou vedeny k šetrnému a ohleduplnému chování a zacházení s veškerým majetkem školy – nábytek, hračky, učební pomůcky. Při neúmyslném poškození majetku školy dítětem hradí náklady na opravu škola, při úmyslném poškození hradí škodu rodiče dítěte.

 

X. Organizace naplňování vzdělávání v případě distanční výuky

10.1 Pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví dojde k zákazu prezenční účasti dětí v mateřské škole, přechází mateřská škola na tzv. distanční výuku.

10.2 Mateřská škola v případě distanční výuky komunikuje s rodiči prostřednictvím e-mailu a přístupem do databáze se soubory materiálů a pokyny, jak s nimi pracovat, případně telefonicky. Mateřská škola také nabízí individuální konzultace po předchozí domluvě, a to ve školou stanovený den a čas ve formě, na které se škola s rodičem individuálně domluví.

10.3 Mateřská škola zajišťuje vzdělávací potřeby dětí kombinovanou formou off-line a on-line nabídkou činností:

 • off-line vzdělávání probíhá formou zpřístupnění materiálů a pokynů, jak s nimi pracovat; například pracovních listů, týdenních plánů s návrhy činností v jednotlivých oblastech (centrech aktivit, ranních úkolů atp.), vytvoření procházkové trasy s úkoly apod.
 • on-line vzdělávání je doplňující pro rodiče, kteří o něj projeví zájem. Probíhá synchronně dvakrát týdně (zpravidla v pondělí a v pátek) s cílem sdílení zážitků, potřeb, udržení kontaktu s mateřskou školou, popř. pedagogem a seznámit se s
  tématem, popřípadě shrnout a zhodnotit téma. Synchronní on-line setkání nepřesáhne délky 30 minut.
 • on-line vzdělávání asynchronní probíhá průběžně a plní doplňkovou funkci. Zpravidla se jedná o zpřístupnění nahrávky či videa, jako východiska ke vzdělávací činnosti dětí.

10.4 Pro omlouvání neúčasti dětí na distančním způsobu vzdělávání platí shodná pravidla, jako při běžném provozu mateřské školy

10.5 Hodnocení

 • Pracovní listy budou po návratu do LMŠ založeny do portfolia každého dítěte.
 • On-line meet v pátek – kde děti zhodnotí, svoji práci za přítomnosti pedagogů, kterou dělaly v daném týdnu.
 • Zhodnocení plnění tematických bloků, kompetencí, dílčích cílů a očekávaných výstupů – proběhne pomocí dotazníku, kde bude potřeba asistence zákonného zástupce, který dítěti přečte dané otázky. Následně bude tento dotazník založen do
  portfolia dítěte.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je povinností dětí (přiměřeně k jejich rozumové a mravní vyspělosti), jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy.

Tento dodatek školního řádu nabývá účinností 1. září 2023.

Zuzana Koreňová
Ředitelka školy